Kamu Hizmet Standartları Tablosunu indirmek için tıklayınız.
 
T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
( EN GEÇ )
1 Dernek Kuruluşunda Alındı Belgesi Verilmesi ( Dernekler Yönetmeliği 5.madde, 2007/83 sayılı Genelge ) 1- Kurucular tarafından imzalanmış dernek kuruluş bildirimi, 30 dakika
2- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü,
3- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
4- Dernek yerleşim yerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği).
2 Şube Kuruluşunda Alındı Belgesi Verilmesi (Dernekler Yönetmeliği 7. madde, 2007/83 sayılı Genelge) 1- Kurucular tarafından imzalanmış şube kuruluş bildirimi, 20 dakika
2- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı,
3- Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
4- Yönetim kurulunun şube kurucularını belirlediği karar fotokopisi,
5- Şube yerleşim yerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği).
3 Federasyon Kuruluşunda Alındı Belgesi Verilmesi (Dernekler Yönetmeliği 9. madde, 2007/83 sayılı Genelge) 1- Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış kuruluş bildirimi, 60 dakika
2- Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü,
3- Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,
4- Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,
5- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
6- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı,
7- Federasyon yerleşim yerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği).
4 Konfederasyon Kuruluşunda Alındı Belgesi Verilmesi (Dernekler Yönetmeliği 10. madde, 2007/83 sayılı Genelge) 1- Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış kuruluş bildirimi, 60 dakika
2- Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğü,
3- Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneği,
4- Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneği,
5- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
6- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
7- Konfederasyon yerleşim yerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği).
5 Kuruluş Tüzüğünün Onaylanması (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 60/2, Dernekler Yönetmeliği 6. (madde)     Birinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki hizmetler için istenen evraklarla birlikte teslim alınan her sayfası kurucular tarafından imzalanmış tüzük. 60 gün
6 Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Dernek Beyannamesi, Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi, Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi, Taşınmaz Mal Bildirimi, Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi, Türkiye’de Kurulu Vakıfların Yurt Dışı Faaliyette Bulunma İzin Başvuruları, (Dernekler Yönetmeliği 16, 17, 96 ve 97. madde)     Dernekler Yönetmeliği'nin 96. maddesi kapsamında şifre edinen dernekler bildirimlerini DERBİS üzerinden bildirdiği takdirde herhangi bir belge ve evrak istenmeyecektir. 20 dakika
  DERBİS şifresi bulunmayan, gerekli bildirimi sistem üzerinden bildiremeyenler, ilgili bildirimi Dernekler Yönetmeliği eklerinde bulunan bildirimlerinin gerekli alanlarını işleyerek yasal süre içerisinde mülki idare amirliğine elden teslim edeceklerdir.
    Genel kurul toplantılarında tüzük değişikliği yapıldığı takdirde Valilik Makamına yazılmış dilekçe ekinde; 60 gün
1- Genel kurul toplantı tutanağı,
2- Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli (Tüzük Tadilat Metni),
3- Her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli üst yazıyla aynı süre içinde bildirilir.
        Genel kurul toplantılarında derneğin feshine karar verildiği takdirde Valilik Makamına yazılmış yazı ekinde; 20 dakika
1- Genel kurul toplantı tutanağı,
2- Tasfiye tutanağı,
7 Yardım Toplama İşlemleri (2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu 9. madde, 2005/38 sayılı Genelge, 2009/73 sayılı Genelge) 1- Gerçek kişilerden; yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, ne miktarda yardım toplanacağı ve bu faaliyette çalıştırılacak kişi sayısını belirten bilgileri ihtiva eden dilekçe, 60 gün
2- Tüzel kişilerden; yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, faaliyet alanı, ne miktarda yardım toplanacağı ve faaliyette görevlendirileceklerin isimlerini ihtiva eden yönetim kurulu kararının da ekleneceği dilekçe,
3- Faaliyette görevlendirileceklerin T.C. kimlik numaraları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
4- Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak rapor ve keşif özeti gibi belgeler,
5- Yardım toplama faaliyetinde görevlendirilecekler arasında kamu görevlileri bulunuyorsa, 5072 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Valilik yada Kaymakamlıklarından alınmış izin belgesi.
8 Belge Talepleri 1- Derneğin Faal Olduğuna Dair Belge Talebi 10 Dakika
2- Taşınmazla ilgili işlem yapabilmek için istenen belgeler; 60 dakika
3- Valilik Makamına talep dilekçesi,
4- Taşınmazın alım, satım ve diğer işlemleriyle ilgili yönetim kurulunun almış olduğu kararın fotokopisi,
5- Son genel kurul toplantı tutanağı (Genel kurul tarafından yönetim kurulunun 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 22. maddesi kapsamında yetkilendirildiğine dair).
NOT: Belgeler dernek yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine yada yönetim kurulunca yetki verilmiş üçüncü kişilere verilebilir (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 85. maddesi).
9 Dilekçelerin Cevaplandırılması 1- Valilik Makamına verilen dilekçeler ve ekleri için 3071 sayılı kanun kapsamında olanlar 30 gün
2- Valilik Makamına verilen 4982 sayılı kanun kapsamındaki Bilgi Edinme Talepleri 15 İş Günü
NOT: Dilekçelerde ön cevaplandırma dilekçelerin tabi olduğu yasada belirtilen süre içerisinde olmak üzere, yapılacak işlemleri (denetim gibi) uzun sürecek olanlar için işlemlerin sonuçlandırıldığı andan itibaren dilekçeler kesin olarak cevaplandırılır.
10 İdari Para Cezası Taksitlendirme Talebi 1- Valilik Makamına talep dilekçesi  60 Dakika
11 Kamu Yararına Çalışan Şube Başkanlarının Mal Bildirimleri (3628 sayılı Kanunun 2/f ve 8/m maddeleri) 1- Valilik Makamına yazılmış üst yazı, 10 dakika
2- Gizli zarf içine konmuş mal bildirim formu.
12 İzinle Kullanılacak Kelimeler İçin İzin Talepleri (Dernekler Yönetmeliği 53, 54 ve 55. madde) 1- Valilik Makamına talep dilekçesi, 10 gün + İçişleri Bakanlığı'nın ve Diğer İlgili Bakanlıkların Değerlendirme Süresi
2- Dernek üye listesi,
3- Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkında rapor,
4- İzne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneği (Genel kurul toplantı tutanağı).
13
Kamu Yararına Çalışan Derneklerden Sayılma Talepleri (Dernekler Yönetmeliği 48, 49, 50 ve 51. madde)
1- Valilik Makamına talep dilekçesi, 10 gün + İçişleri Bakanlığı'nın ve Diğer İlgili Bakanlıklar ile Maliye Bakanlığı'nın Değerlendirme Süresi
2- Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu,
3- Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,
4- Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneği.
14 Derneklerin Denetimi (5253 sayılı Dernekler Kanunu 19. Madde) Derneğe ait kullanılması zorunlu defterler, gelir ve gidere ilişkin her türlü belge ve evrak ile gelen ve giden evraklar ve diğer kayıtlar. Asgari süre içerisinde denetim sonuçlandırılır
15 DERBİS Şifre Talepleri (Dernekler Yönetmeliği 96. madde) 1- Valilik Makamına talep dilekçesi, 10 dakika
2- Dernek karar defteri ve konuya ilişkin alınmış yönetim kurulu kararı fotokopisi,
3- Genel kurul toplantı tutanağı (Genel kurulda yapılan dernek başkanı değişikliği durumlarında).
16 Lokal Sorumlu Müdürü Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği 60. madde)  1- Valilik Makamına yazılmış üst yazı, 10 dakika
2- Sorumlu müdür atandığına dair yönetim kurulu karar fotokopisi.
17 Lokalin İptali (Dernekler Yönetmeliği 70. madde) 1- Valilik Makamına yazılmış üst yazı, 10 dakika
2- Lokalin iptaline dair alınmış yönetim kurulu karar fotokopisi,
3- Lokal açma ve işletme belgesi.
18 Alındı Belgelerinin İncelenmesi ((5253 sayılı Dernekler Kanunu 16. madde, Dernekler Yönetmeliği 43. madde) 1- Valilik Makamına yazılmış üst yazı, 10 dakika
2- Teslim-tesellüm belgesi,
3- Basılı makbuz örnekleri,
4- Fatura fotokopisi.
19 Defterlerin Tasdik Edilmesi (Dernekler Yönetmeliği 32. madde)         Valilik Makamına yazılmış üst yazı ekinde onaylatılmak istenen defterler; 1 gün
1- Karar defteri
2- Üye kayıt defteri
3- Evrak kayıt defteri
4- Demirbaş defteri (İsteğe Bağlı)
5- Basit usul için; İşletme hesabı defteri ,Bilanço usulü için; Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri,
6- Alındı belgesi kayıt defteri (İsteğe Bağlı)
20 Platform Kuruluş İşlemlerinin İncelenmesi (5253 sayılı Dernekler Kanunu 25. madde, 2005/102 Sayılı Genelge ) 1- Valilik Makamına yazılmış üst yazı, 20 dakika
2- Mutabakat Tutanağı
3- Birlikteliği meydana getiren tüzel kişiliklerin yönetim kurulu karar fotokopileri.
21
Temsilcilik Kuruluş İşlemlerinin İncelenmesi (5253 sayılı Dernekler Kanunu 24. madde)
1- Valilik Makamına yazılmış temsilci olarak görevlendirildiği ve temsilciliğin adresini belirtir üst yazı, 20 dakika
2- Temsilci Olarak Görevlendirilen Kişinin Kimlik Bilgileri Beyanı
3- Temsilci olarak görevlendirildiğine dair ilgili dernek yönetim kurulu karar fotokopisi.
22 İşçi Sendikası Kuruluş İşlemleri ve Kuruluşa Dair Alındı Belgesi Verilmesi 1- Sendika Kuruluş Bildirimi 60 dakika
2- Kurucular Kurulunca her sayfası imzalı Sendika tüzüğü.
3- Sendika Kurucu Üyesi Olunmasında Sakınca Olmadığına Dair Kurucuların Beyanı
4- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
5- Sendika yerleşim yerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği).
23 İşçi Sendikası Şube Kuruluş İşlemleri ve Kuruluşa Dair Alındı Belgesi Verilmesi
 
1- Sendika Kuruluş Bildirimi 60 Dakika
2- Sendika Genel Merkezine ait Genel Kurulca ve Yönetim Kurulunca alınan yetki kararları
3- Sendika Şube Kurucusu Üyesi Olunmasında Sakınca Olmadığına Dair Kurucuların Beyanı
4- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
5- Sendika yerleşim yerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği).
6- Üye Listesi
24 İşçi Sendikası Genel Kurul Toplantısı İşlemleri 1- Genel Kurul Sonuç Bildirimi (Sendika Organlarına Seçilen Asil ve Yedek Üyelerin Kimlik Bilgileri) 20 dakika
2- Genel kurul toplantı tutanağı (Divan Tutanağı),
3- Seçim kurulu kesin listesi (Mazbata),
25 Memur Sendikası Kuruluş İşlemleri ve Kuruluşa Dair Alındı Belgesi Verilmesi 1- Sendika Kuruluş Bildirimi 60 dakika
2- Kurucular Kurulunca her sayfası imzalı Sendika tüzüğü.
3- İşyeri belgesi,
4- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
5- Sendika yerleşim yerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği).
6- Üye Listesi
26 Memur Sendikası Şube Kuruluş İşlemleri ve Kuruluşa Dair Alındı Belgesi Verilmesi 1- Sendika Kuruluş Bildirimi 60 dakika
2- Üye Listesi
3- İşyeri belgesi,
4- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
5- Sendika yerleşim yerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği).
27 Memur Sendikası Genel Kurul Toplantısı İşlemleri 1- Genel Kurul Sonuç Bildirimi (Sendika Organlarına Seçilen Asil ve Yedek Üyelerin Kimlik Bilgileri) 60 dakika
2- Genel kurul toplantı tutanağı (Divan Tutanağı),
3- Seçim kurulu kesin listesi (Mazbata),
4- Sendika organlarına seçilenlerin işyeri belgesi.
28 Sendika ve Konfederasyon Temsilcilik Bildirimleri (Bölge, İl, İlçe) 1- Valilik Makamına yazılmış üst yazı, 15 dakika
2- Sendika/Konfederasyon Yönetim Kurulunca alınan yetki kararı
3- Temsilci olarak atanan kişinin kimlik ve adres bilgileri
29 Siyasi Parti Kuruluş İşlemleri ve Kuruluşa Dair Alındı Belgesi Verilmesi 1- Valilik Makamına yazılmış üst yazı (Partinin adresinin ve parti başkanının cep telefonu olacak) 60 dakika
2- İl Teşkilatı kuruluşu için genel merkezin yetki belgesi, ilçeler için (tüzük hükmüne göre) il teşkilatının yetki belgesi,
3- Teşkilatta görevlendirilen kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah
30 Siyasi Parti Genel Kurul Toplantısı İşlemleri 1- Valilik Makamına yazılmış üst yazı, 60 dakika
2- Genel kurul sonuç bildirimi,
3- Teşkilatta görevlendirilen kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah ve İlçe Seçim Kurulu Kesin Liste Teslimi
31 Siyasi Parti Adres Değişikliği İşlemleri 1- Valilik Makamına yazılmış adres değişikliğini bildirir üst yazı, 15 dakika
32 Siyasi Parti Her Kademedeki Atama İşlemleri 1- Valilik Makamına yazılmış üst yazı, 60 dakika
2- Atamayla ilgili genel merkezin veya il teşkilatının yetki belgesi,
3- Teşkilatta görevlendirilen kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah
        
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 
  İlk Müracaat Yeri:   İkinci Müracaat Yeri  :  
İsim                      :     Recep KURTOĞLU İsim                              : Huriye Küpeli KAN
Unvan                  :     İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür V. Unvan                          :  Vali Yardımcısı
Adres                   :      Adana Valiliği/Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Adres                           : Adana Valiliği
Tel.                       :           0 (322) 457 72 79 Tel.                               :   0 (322) 458 83 31 - 351
Faks                     :       - Faks                             :   -
e-posta                 :     recep.kurtoglu@icisleri.gov.tr e-posta                         : huriye.kupeli@icisleri.gov.tr